Centrum Odnowy Biologicznej i Rekreacji CLUB 66 w Toruniu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6
TORUNSKI KLUB KRĘGLARSKI "NOWA" - Statut Klubu

 

STATUT

TORUŃSKIEGO KLUBU KRĘGLARSKIEGO „NOWA"Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny


§ 1

Toruński Klub Kręglarski NOWA" (w skrócie TKK NOWA"), zwany dalej „Klubem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, a w szczególności popularyzację sportu kręglarskiego we wszelkich jego odmianach.


§ 2

1.     Terenem działania Klubu jest cały obszar Rzeczpospolitej Polski.

2.     Siedzibą Klubu jest miasto Toruń.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu art. 7 Ustawy o kulturze fizycznej.


§ 4

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


§ 5

1.     Klub działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą o sporcie kwalifikowanym, Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach", Ustawą o systemie oświaty, Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.


2.     Klub może być członkiem Ogólnopolskiego Związku Sportowego Właściwego do spraw Sportu Kręglarstwa i Bowlingu, Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Akademickiego Związku Sportowego, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki „Cross", Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz Okręgowego Związku: Kręglarskiego, Bowling-owego.


3.     Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.


§ 6

Klub używa pieczęci, godła, symboli, wizytówek, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II

Cel i środki działania


§ 7

Celem Klubu jest:

1.     upowszechniania i rozwój sportu kręglarskiego we wszelkich jego formach i rodzajach, a także kultury fizycznej, sportu, rekreacji, rehabilitacji, kultury narodowej wielopokoleniowej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej, młodzieżowców, seniorów, weteranów oraz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności,

2.     ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, a także wspieranie nauki, edukacji oświaty i wychowania,

3.     krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji i sportu kręglarskiego na wysokim poziomie wśród dzieci, młodzieży, seniorów, weteranów i osób niepełnosprawnych,

4.     prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.

5.     tworzenie i prowadzenie klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, a także centralnych ośrodków sportowo-oświatowych i rehabilitacyjnych w ramach działalności statutowej,

6.     organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wszystkich typów szkół,

7.     działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8.     godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Torunia,

9.     promocja i rozwój wolontariatu.


§ 8

Cele Klubu realizowane są poprzez:

1.     prowadzenie, organizowanie i rozwijanie sekcji różnych dyscyplin sportu,

2.     organizowanie szkoleń sportowych, w tym w grupach młodzieżowych, w szczególności w kręglarstwie klasycznym, parkietowym i bowlingu,

3.     prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej w zakresie kultury fizycznej,

4.     organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla członków i podopiecznych klubu oraz seminariów, kolonii, wykładów, wycieczek, wypraw turystycznych itp.,

5.     tworzenie warunków rozwoju i osiągania wysokiego poziomu sportowego dla utalentowanej młodzieży,

6.     prowadzenie działalność informacyjnej i propagandowej w zakresie działalności klubu, kultury fizycznej, oświaty i rehabilitacji, a także sportu kręglarskiego, seniorskiego i niepełnosprawnych,

7.     organizowanie turniejów, rozgrywek, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

8.     udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w Kalendarzu Imprez Polskich Związków Sportowych i Federacji Ogólnopolskich,

9.     prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej kształtującej postawy obywatelskie i patriotyczne,

10.  tworzenie i utrzymanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej,

11.  organizowanie innych - pozasportowych zajęć, mających na celu rozwój intelektualny oraz krzewienie wartości patriotycznych dzieci i młodzieży w szkole, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,

12.  zapewnienie członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu, rekreacji i rehabilitacji,

13.  zapewnienie kadrze możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

14.  organizowanie wykładów, odczytów, pokazów filmowych, spotkań ze znanymi sportowcami

15.  współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi oraz szkołami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

16.  czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu dyscypliny, etyki i zwyczajów sportowych,

17.  inne zadania Klubu ustalane przez Zarząd Klubu.

 

§ 9

1.     Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §8 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.

2.     Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §7.


§ 10

1.     Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

2.     Do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników.Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.     członków zawodników,

2.     członków zwyczajnych,

3.     członków wspierających.


§ 11

1.     Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

2.     Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, oraz osoba w przedziale wieku 16 - 18 lat która :

1)     złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu;

2)     uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez klub;

3.     Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

4.     Członkowie Klubu małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym ze w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.

5.     Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą zrzeszać się w Klubie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Małoletni nie posiadają praw udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.


§ 12

1.     Członkowie zawodnicy Klubu posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni Klubu.

2.     Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym.

3.     Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

4.     Wszyscy członkowie mają prawo do:

1)     zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

2)     uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

3)     korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,

4)     korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

 

§ 13

1.     Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1)     troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

2)     dbać o sprzęt i urządzenia Klubu,

3)     brać czynny udział w działalności Klubu,

4)     przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

2.     Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.

3.     Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.


§ 14

1.     Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1)     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2)     skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu,

3)     rozwiązania Klubu.

2.     Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:

1)     nie spełnia wymagań statutowych,

2)     w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

3)     działa na szkodę Klubu,

4)     członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3.     Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

  

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

 

§ 15

1.     Władzami Klubu są :

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd

3)     Komisja Rewizyjna

2.     Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3.     Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków  w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

4.     W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów Walnego Zebrania Członków Klubu.


§ 16

1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2.     Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)     uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

3)     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,

5)     uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

6)     określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

7)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

8)     rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.


§ 17

1.     Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca każdego roku.

2.     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)     na wniosek 3/4 liczby członków Klubu.

4.     Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni  od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu
w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5.     Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie
o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

6.     Proponowany porządek obrad nie może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.


§ 18

1.     Walne Zebranie Członków jest prawomocne:

1)     w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków,

2)     w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu.

2.     W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

1.     Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.


§ 19

1.     Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2.     W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

3.     Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż pięć osób, określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

4.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.     Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

6.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.

7.     W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie nieobecności zastępuje go Wiceprezes bądź Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy :

1.     kierowanie działalnością Klubu,

2.     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

3.     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

4.     podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

5.     uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

6.     składanie sprawozdań z działalności Klubu,

7.     zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

8.     reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

9.     powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.


§ 21

1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Klubu.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

5.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.


§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu,

2.     prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

3.     zwołanie Walnego Zebrania Członków Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

4.     składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,

5.     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu.


§ 23

1.     Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)     upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,

2)     ustania członkostwa w Klubie,

3)     zrzeczenia się udziału w tych organach,

4)     odwołania przez Walne Zebranie Członków.


§ 24

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

  

Rozdział V.

Majątek i fundusze


§ 25

1.     Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.     Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3.     Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje ze:

1)     składek członkowskich,

2)     darowizn, zapisów i spadków,

3)     dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

4)     majątku Klubu,

5)     ofiarności publicznej.§ 26

1.     W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.     Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

3.     Zarząd  w  regulaminie  swojego działania  może  upoważnić  Prezesa lub Członka  Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu


§ 27

1.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

3.     Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

§ 28

Niniejszy statut uchwalony w dniu 29 maja  2010 roku, wchodzi w życie z dniem wpisania Klubu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia

Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=